För vårdgivare


Denna information om sexuellt överförda infektioner (STI), smittspårning, preventivmedel och oönskade graviditeter är gemensamt utarbetad av de fyra Sesam-enheterna inom Stockholms läns landsting. Informationen är avsedd för läkare inom primärvården, övrig personal på vårdcentraler, mödravårdscentraler, gynekologiska mottagningar och ungdomsmottagningar inom Stockholms län. Alla kapitel revideras minst vartannat år.